Bokningsvillkor Filmkollo Senior 2024

Bokningsvillkor för Filmkollo Senior, nedan kallat lägret.
Arrangör och betalningsmottagare av deltagaravgifter är föreningen Inventum, org.nr. 802450-9658.

Deltagaravgift

Deltagaravgift är 6700 kr per person och lägervecka. I kostnaden ingår boende, frukost, lunch, eftermiddagsfika och middag, föreläsningar, workshops, filmutrustning och arbetsmaterial.

Anmälan

Anmälan är bindande. Ett automatiskt genererat mail skickas som bekräftelse på genomförd anmälan, dock kan inte plats på lägret garanteras förrän manuell kontroll har gjorts av Inventums personal.

Fram till 31 augusti går det att byta lägervecka under samma år, under förutsättning att det finns lediga platser. Efter 31 augusti eller för att flytta till nästa år eller få pengarna tillbaka krävs avbokningsskydd.
 

Betalning

Betalning av deltagaravgiften sker via Swish i samband med anmälan. Deltagare som inte kan betala med Swish ges möjlighet att betala med bankgiro eller internationell kontoöverföring.

Ångerrätt

Ångerrätt gäller inte då tjänsten avser kulturevenemang/fritidsaktivitet som tillhandahålls under en bestämd tidsperiod. 
 
Enligt distansköplagen föreligger ingen ångerrätt för avtal som gäller kulturevenemang, idrottsevenemang eller annan fritidsaktivitet om tjänsten tillhandahålls på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod.
(2 kap. 11 § 12 punkten distansköplagen)

Avbokningsskydd

Avbokningsskydd finns som ett frivilligt tillägg och täcker hela deltagaravgiften. Det är inte obligatoriskt utan väljs vid anmälan om så önskas. Avbokningsskydd kan inte väljas till i efterhand utan måste göras vid anmälan. Valt avbokningsskydd betalas i samband med anmälan för att vara giltigt. Det finns tre nivåer av avbokningsskydd:

Nivå 1 – Kostnad: 100 kr – Avbokningsskydd med full ersättning genom värdebevis/tillgodokvitto, fram till 14 dagar innan lägerstart, som kan användas till ny bokning/anmälan inom två år, för samma deltagare eller en ny person.

Nivå 2 – Kostnad: 500 kr – Avbokningsskydd med full återbetalning fram till 14 dagar innan lägerstart.

Nivå 3 – Kostnad: 700 kr – Avbokningsskydd med full återbetalning fram till 14 dagar innan lägerstart, 50% återbetalning fram till dagen innan lägerstart samt ersättning vid avbruten lägervistelse på grund av sjukdom etc. Avbryts lägervistelsen under måndagen (första dagen) är ersättningen 3200 kr. Därefter minskar ersättningen med 800 kr för varje påbörjad lägerdag. Tillfällig frånvaro en eller flera dagar där deltagaren lämnar lägret för att komma tillbaka senare under lägerveckan eller i händelse av att deltagaren blir hemskickad på grund av misskötsel är inte giltigt för ersättning.
 
Avbokningsskydd betalas inte ut per automatik utan det är deltagarens/betalarens ansvar att begära att få skyddet utnyttjat.
 

Deltagaruppgifter

Formuläret ”Deltagaruppgifter”, ska fyllas i och skickas in senast 3 dagar efter anmälan. Görs anmälan när det är mindre än 20 dagar kvar till lägerstart ska formuläret skickas in omgående efter anmälan.

I de fall det inte går att uppfylla enskilda deltagares behov finns det tyvärr ingen möjlighet att ta emot anmälan och Inventum förbehålls rätten att neka deltagande. Inventums beslut kan inte överklagas.

Specialkost

Det är deltagarens ansvar att meddela om det finns behov av specialkost, i formuläret deltagaruppgifter. Inga krav kan ställas på Inventum om denna information uteblir. 
 
Utöver ordinarie meny kan vi erbjuda vegetarisk, glutenfri och laktosfri kost. I de fall en deltagare har önskemål om specialkost som inte kan tillgodoses ges möjligheten att deltagaren har med sig mat som kan värmas i mikro.
 

Ordningsregler

Inventum eftersträvar ett tryggt och trevligt läger för såväl deltagare som personal. Genom anmälan till lägret godkänner deltagaren följande ordningsregler.

• Behandla alla med respekt, såväl deltagare som personal.
• Följa instruktioner från personal och delta i lägrets aktiviteter.
• Inte utföra någon form av skadegörelse eller nedskräpning.
• Använda utrustning med förstånd och aktsamhet.

Bryter deltagare mot ordningsregler kan det medföra att hen får avbryta lägervistelsen utan ekonomisk kompensation för återstående lägerdagar.

Sjukdom

Det är möjligt att vid anmälan lägga till avbokningsskydd som ger återbetalning eller ersättning vid avbruten lägervistelse på grund av sjukdom. Villkor för detta finns att läsa under rubriken ”Avbokningsskydd”. 

Saknas avbokningsskydd och det uppstår sjukdom innan lägret eller under lägervistelsen som omöjliggör för deltagaren att medverka på lägret återbetalas ingenting (0 kr) av deltagaravgiften.

Inställd lägervecka, programändringar

I händelse av att lägerveckan måste ställas in betalas hela deltagaravgiften tillbaka. I första hand erbjuds dock deltagaren att byta till annan lägervecka.

Programändringar med aktiviteter/workshops som byts mot annan aktivitet eller som begränsas av teknik som går sönder, väderlek som omöjliggör utomhusaktiviteter etc. medför inte någon ekonomisk kompensation eller rätt till återbetalning av deltagaravgiften.

Avbruten lägervistelse

Det är möjligt att vid anmälan lägga till avbokningsskydd som ger ersättning vid avbruten lägervistelse. Villkor för detta finns att läsa under rubriken ”Avbokningsskydd”. 

Saknas avbokningsskydd i händelse av avbruten lägervistelse återbetalas ingenting (0 kr) av deltagaravgiften. Detta gäller exempelvis:

• om deltagaren själv väljer att avsluta lägervistelsen, oavsett anledning.
• om deltagaren måste åka hem på grund av sjukdom eller olycksfall.
• om deltagaren inte följer ordningsregler eller på annat sätt missköter sig och Inventum beslutar att deltagaren inte får vara kvar. Inventums beslut kan inte överklagas.

Inventum betalar inte ut någon ekonomisk kompensation för resa eller andra omkostnader.

Medgivande till medverkan på bild, film och övrig media

Deltagaren ger genom anmälan till lägret sitt medgivande till att medverka på bild, film och övrig media. Inventum har rätt att utan begränsningar, t.ex. på Internet och i marknadsföringssyfte, använda stillbilder, filmklipp, ljudklipp etc. där deltagaren medverkar i sin fortsatta verksamhet. Medgivandet gäller även vid besök av journalister som gör reportage för spridning i massmedia.

Samtliga deltagare har rätt att använda och visa sina filmer i privata och offentliga sammanhang, på festivaler, till jobbsökande, auditions etc. Det betyder att deltagare inte i efterhand kan begära att en specifik deltagare ska klippas bort från filmer eller att filmer ska tas bort från lägrets youtube-kanal eller andra sociala medier. Detta för att försäkra alla deltagare om att deras filmer kommer att finnas kvar.

Upphovsrätt, visningsrätt

Deltagaren är upphovsman till samtligt filmmaterial som hen producerar under sin vistelse på lägret och får fritt använda/visa sina filmer för all framtid. Inventum innehar obegränsad nyttjanderätt och visningsrätt för samtligt filmmaterial som deltagaren producerar under lägret.

Försäkringar

Alla deltagare som uppger fullständigt svenskt personnummer är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på lägret genom studieförbundet Sensus. Däremot finns ingen försäkring som täcker personliga tillhörigheter, borttappad/skadad mobil etc. Därför bör ni själva kontrollera vilken typ av försäkring ni har och vad som gäller vid eventuell skada, stöld eller skadegörelse.

Värdesaker

De privata tillhörigheter som deltagaren har med sig till lägret ansvarar deltagaren för. Inventum tar inte ansvar för deltagarnas tillhörigheter och ersättning utgår därför inte vid skada eller förlust. 
 
För kvarglömda saker ansvaras ej. Önskas upphittade kvarglömda saker skickas med post görs detta först efter att portot är förskottsinbetalt. Upphittade kvarglömda saker sparas i två veckor efter lägervistelsen.
 

Personuppgifter

Deltagaren ger genom anmälan till lägret sitt medgivande till att deltagarens person- och kontaktuppgifter sparas i Inventums deltagarregister. Registret innehåller de uppgifter som deltagaren själv har lämnat. Registret används till att administrera och planera Inventums verksamhet, t.ex. pågående eller nya läger. Uppgifterna kan komma att användas för marknadsföringsändamål.
 

Studieförbundet Sensus

Lägret arrangeras i samarbete med studieförbudet Sensus vilket innebär att verksamheten och deltagarnas närvaro på lägret rapporteras som studiecirklar. Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund och arbetar med folkbildning. Sensus verksamhet utgår från demokratiska värderingar och respekt för den enskilda människan. Sensus är partipolitiskt obundet.